default-header

Tingnan ang mga Katotohanan tungkol sa Gas Trasmission at Storage Rate Case ng PG&E

Sa Disyembre 2013, ibinigay ng PG&E sa mga tagapamahala ng estado ang aming komprehensibong panukala para sa 2015-17 na patuloy na panatilihin at gawing moderno ang aming humigit-kumulang 6,750 milyang network ng mga tubo para sa transmisyon ng natural na gas, na nagseserbisyo sa mahigit 4.4 milyong mga customer sa mahigit 70,000 milyang parisukat.

Ang kasalukuyan naming programa para sa komprehensibong pagsusuri, pag-iinspeksiyon at pag-upgrade sa kaligtasan ng aming buong sistema ng transmisyon ng gas ay naglalatag sa pundasyon para sa aming susunod na tatlong-taong plano na mamuhunan sa ika-21 siglong imprastraktura.

Ang gawaing nakadetalye sa aming bagong Gas Tramission at Storage Rate Case ay makatutulong sa amin na matugunan ang mga pinakamahigpit na kinakailangan sa kaligtasan ng estado sa bansa at patuloy na patataasin ang pagiging maaasahan ng aming serbisyo at ang kapasidad ng sistema upang matugunan ang mga bagong pangangailangan.

Ang gas transmission at storage na panukala ng PG&E ay may kasamang mga detalyadong plano upang:

 • Palitan ang mga antigong tubo para sa transmisyon na maaaring nasa panganib mula sa mga paggalaw ng lupa
 • Patuloy na suriin ang mga tubo upang beripikahin ang mga ligtas na presyon para sa pagpapatakbo nito
 • Patuloy na kontrolin ang pagka-agnas upang maiwasan ang mga pagtagas sa ilalim ng lupa
 • Magkabit ng mas maraming mga balbulang pangkaligtasan na maaaring paandarin nang awtomoatiko o sa malayo upang agad na maisara ang gas sakaling may emerhensya
 • Siyasatin ang loob ng mas maraming tubo upang makita at makumpuni ang mga nakatagong depekto
 • Patibayin ang pantalan (levee) at mga tawiran ng tubig
 • Panatilihin ang mga gas storage na pasilidad sa ilalim ng lupa na tumutulong sa amin na matugunan ang pangangailangan sa kasagsagang oras
 • Gawing moderno ang mga infrastructure control system, database at risk analysis program.

Ipinapangako ng PG&E na isasagawa nang mahusay at matipid ang mga gawaing pangkaligtasan na ito base sa karanasang nakuha namin mula sa aming patuloy na ipinapatupad na programa sa pagpapabuti sa kaligtasan ng mga tubo, payo ng inhinyero mula sa mga kinikilala sa bansa na eksperto sa gas, at masusing pagrerepaso sa aming mga plano sa susunod na taon ng mga tagapamahala ng estado at iba pang independenteng partido.

Nais ng aming mga customer na kami ay maging isa sa mga pinakaligtas at maaasahang utilidad ng gas sa bansa.

Ang Senate Bill 705, na naging batas sa California noong Oktubre 2011, ay nagsasabi na: “Polisiya ng estado na ang Komisyon ng [California Public Utilities] at bawa’t korporasyon ng gas na gawing nangungunang prayoridad ang kaligtasan ng publiko at ng mga empleyado.”

Narito ang ilang mga hakbang na nagawa na namin:

 • Naglaan kami ng $2.4 bilyon sa shareholder na dolyares para sa patuloy na pagpapabuti sa kaligtasan.
 • Ang aming Plano sa Pagpapabuti sa Kaligtasan ng mga Tubo ay ang pinaka-komprehensibo sa bansa. Mula 2011 isinagawa namin ang pinakamalaking programa sa pasubok ng mga tubo na nasa mataas na presyon sa bansa, itinaas sa factor na 10 ang dami ng mga tubo para sa transmisyon na pinapalitan namin taun-taon at nagkabit ng mga awtomatikong balbula sa bilis na kaunti lamang ang pagkakapareho sa mga kumpanya sa Amerika.
 • Nagbukas kami ng makabagong sentro sa pagkontrol sa San Ramon kung saan ang mga namamahala sa transmisyon, distribusyon, at paglalabas ng gas ay aktwal na sinusubaybayan at kinokontrol ang sistema, 24/7.
 • Mas mabilis na kaming tumutugon sa mga tawag tungkol sa amoy ng gas. Ang aming karaniwang oras ng pagtugon na 21.8 minuto ay naglagay sa PG&E sa nangungunang 25% para sa mga utilidad ng gas sa bansa.

Narito ang magiging halaga para sa bagong Gas Transmission at Storage Case: service map

Hinihiling ng PG&E ang kabuuang $1.29 na bilyon para sa aming nakaplanong gawain sa 2015 upang suportahan ang pagtaas sa paggastos ng 13 porsiyento.

Para sa karaniwang customer sa tahanan, ang gawaing ito ay magkakahalaga ng dagdag na $5.23 kada buwan, o dagdag na 17 sentimo bawa’t araw, simula sa 2015. Ang buwanang halaga na iyan ay mas mababa pa sa ilang galon ng gasolina o sa isang libra ng kape.

Sa mahigit tatlong taon, ang malaking gawaing pang-imprastraktura na ito ay susuportahan ang maraming magandang kita na trabaho para sa may kakayahan sa buong Hilaga at Gitnang California—na makakabuti para sa ekonomiya ng ating estado at pati sa kaligtasan at kaginhawaan ng aming mga customer.